Traditionelle gravsteder kister

Disse gravsteder findes i flere afdelinger på kirkegården. Gravstederne fås med både en, to og flere pladser. Denne form for gravsted er stadig udbredt og viderefører den gamle kendte kirkegårdskultur.

Det enkelte gravsted er omgivet at hække, hvilket giver mulighed for at anlægge gravstedet individuelt med hensyn til beplantning og monumenter.

Fornyelse efter fredningstidsophør vil som regel kunne finde sted.

Man kan vælge at anlægge gravstedet selv eller kirkegården kan anlægge gravstedet efter ønske mod betaling.

Man kan vælge at vedligeholde gravstedet selv, eller man kan betale kirkegården for det. Der er flere muligheder for betaling af vedligeholdelse. Det kan betales enten årligt eller som legat.

Fællesplænen kiste (ukendt)

Bestemmelser vedrørende:
Afd. Anonym Fællesplæne for urner, UPL og kister, UK.

  1. Kiste/urnegrave udlægges i rækkefølge i fælles græsareal med plads til en kiste/urne.Der er ingen afmærkninger for gravstedet.
  2. Fredningstiden for kistegrave er 30 år og for urnegrave 10 år.Gravstedsretten kan ikke fornyes.
  3. Erhvervelse sker efter den til enhver tid gældende takst.
  4. Vedligeholdelsen af graven er obligatorisk og udføres efter den til enhver tid gældende takst. Ved oprettelsen af gravstedet betales for vedligeholdelse i 30 år for kistegrave og 10 år for urnegrave – svarende til fredningstiden.
  5. Buketter må lægges på græsset.Buketter indsamles før græsslåning én gang ugentlig og lægges, hvis de ikke er visne, ved fællesmonumentet.
  6. Der må ikke anbringes kræmmerhuse, vaser, krukker, julekranse o. lign. på græsarealet. Granpyntning er ikke tilladt.
  7. Det er muligt at deltage ved urnenedsættelsen. Ønskes dette, aftales det på de pårørendes initiativ med kirkegårdskontoret.

Plæne med plade

Bestemmelser vedrørende:
Afd. Pladeplænen for kister, KKM.

  1. Kistegravene er udlagt i græs, og kan erhverves med én eller to gravpladser til hver plade (mindesten).Nedlagte kistegrave ændres til urnegrave ved nybelægning.
  2. Fredningstiden for kistegrave er 30 år, hvorefter graven kan fornyes.
  3. Erhvervelse sker efter den til enhver tid gældende takst.
  4. Vedligeholdelsen af graven er obligatorisk og udføres efter den til enhver tid gældende takst. Ved oprettelsen af gravstedet betales for vedligeholdelse i mindst 30 år – svarende til fredningstiden.
  5. Mindestenen skal være i granit i størrelse 40 gange 60 cm. og med indhugget inskription. Stenen nedlægges af kirkegården, med overkanten i niveau med græsset. Placering af mindesten anvises af kirkegårdsledelsen.
  6. Vaser beregnet til nedgravning, max. 3 stk., må anbringes i forbindelse med mindestenen, vaser i granit købes hos stenhuggeren sammen med mindestenen.Det er tilladt på eller ved mindestenen at lægge buketter, julekranse m.v. Græsarealet må ikke tildækkes med gran til jul.Der må ikke anbringes elektrisk lys, kræmmerhuse, krukker o. lign. på graven.
  7. Gravstedets indehaver må selv i rette tid forny retten til gravstedet, om dette ønskes. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdslederen den pågældende en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården, som herefter disponerer over gravstedet.

Skovkirkegård

Bestemmelser vedrørende:
Afd. Skovkirkegård, SKG.

  1. Anlægget henligger i højt, uklippet græs med en klippet gangsti. Træer af arter af spidsløn, eg, prydkirsebær, paradisæble står som overstandere.
  2. Urnegrave er 1,5 m i bredden og 1,5 m. i længden. Der kan nedsættes op til 2 urner. Kistegrave er 1,5 m i bredden og 3 m i længden per kiste, og nedsættes i afdelingens østligste række, nr. 000 til 000.
  3. Fredningstiden for urnegrave 10 år, kistegrave 30 år, hvorefter graven kan fornyes.
  4. Erhvervelse sker efter den til enhver tid gældende takst.
  5. Vedligeholdelsen af graven er obligatorisk og udføres efter den til enhver tid gældende takst. Ved oprettelsen af gravstedet betales for vedligeholdelse i mindst 10 år eller 30 år – svarende til fredningsperioden.
  6. Mindestenen skal være opretstående natursten uden bagstøtte, maks. 60 cm. i højden og 60 cm. i bredden og med indhugget inskription.
  7. Forsvindingsvase i granit eller metal til blomster må nedgraves – op til 2 stk. per gravsted. Løgvækster som vintergæk, erantis, narcisser o.l. må plantes ved mindestenen, men ikke en- eller flerårige vækster. Der må ikke pyntes med gran- eller fyropsætning.
  8. Gravstedets indehaver må selv i rette tid forny retten til gravstedet, om dette ønskes. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdslederen den pågældende en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegården, som herefter disponerer over gravstedet.